4x WIN voor senioren in wooncomplexen

Laatste Nieuws

4x WIN voor senioren in wooncomplexen

18 mrt 2020

Investeer in co-creatie met bewoners


Senioren verhuizen vooral naar wooncomplexen vanwege fysieke veiligheid, comfort en sociale contacten. Deze wooncomplexen zijn echter niet vanzelfsprekend gezellig en eenzaamheid ligt ook daar op de loer. Soms ontbreekt het aan een gezamenlijke ruimte, een actieve bewonerscommissie of zijn de onderlinge verhoudingen slecht. Terwijl de populatie senioren steeds ouder wordt in deze complexen, neemt de vitaliteit en gemeenschapszin af. Het sociale leven dooft langzaam. 


WijzOud heeft in co-creatie met senioren van de Swanehof, Buurstede, Boshoeve en Hoog Schuilenburg het programma “Almelo Vitaal, ontmoet elkaar” uitgevoerd. Dit Community Wise programma is ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Groningen en richt zich op eigen regie en welbevinden in combinatie met sport en spel. Dit programma is financieel gesteund door Stichting R.C.Maagdenhuis, Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms en Stichting Marie Louise, Fonds Sluyterman van Loo, Rabobank, RCOAK en ZonMw. Bewoners waren erg enthousiast over het programma, er ontstonden nieuwe contacten en nieuwe activiteiten. Gebleken is, dat wanneer er professionele ondersteuning is, gemeenschapsopbouw op gang komt. 


Om de kostenontwikkeling in de zorg te beteugelen en de kwaliteit van leven te verbeteren streven beleidsmakers er naar om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Veel ouderen willen dat ook. Het programma Almelo Vitaal heeft laten zien dat methodische beïnvloeding sociaal vitaliserend werkt. Bewoners geven daarbij aan dat ze ondersteuning van een professional nodig hebben, deze kan dan in de rol van coach activeren en faciliteren en zorgen voor continuïteit. De vraag is of gemeente, woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties voldoende oog hebben voor deze behoefte van bewoners in wooncomplexen?


https://youtu.be/U7Blowqk2UY

4x win door Sociale vitalisering van seniorencomplexen
win 1: eenzaamheid verminderd
win 2: huisartsenbezoek verminderd
win 3: vitaliteit verbeterd
win 4: senioren ervaren meer GLANS

WijzOud heeft inmiddels met de Provincie Overijssel een vervolgtraject ingezet om inwoners, professionals en gemeente te ondersteunen bij de vitalisering van gemeenschappen. Juist om samen met partners in het sociale domein het verschil te maken. “De Vitale beweging” is van start gegaan in drie gemeenten, op vijf locaties namelijk Markelo, Goor, Saasveld, Tubbergen/Mander, Fleringen. Ook Avedan heeft aangegeven graag met dit project mee te willen doen.