Onderzoek Saxion studenten: wat senioren belangrijk vinden?

Laatste Nieuws

Onderzoek Saxion studenten: wat senioren belangrijk vinden?

4 nov 2018

WijzOud wil senioren ondersteunen bij regie houden over hun eigen leven, met als doel gelukkig en gezond ouder worden. Dan is het belangrijk te weten wat senioren belangrijk vinden en hoe activiteiten hieraan gekoppeld kunnen worden. 
Hiervoor initiëren en ondersteunen zij meerdere programma’s, zoals het programma ‘Zet de Stap’ over valpreventie en bewegen. Bewegen is geen doel op zich, maar een middel om gezond te blijven en daardoor mee te kunnen blijven doen in de maatschappij (van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag om te komen tot Meedoen in de Maatschappij). Daarvoor is het van belang in de begeleiding en het aanbod recht te doen aan elk individu (waarbij ondanks diversiteit ook overeenkomsten zullen zijn die een generieke aanpak of aanbod legitimeren).

Handelingsverlegenheid


Hiervoor is bewustwording bij zowel senioren als professionals nodig. Veel senioren voelen zich over het algemeen niet aangesproken door dit soort programma’s. Professionals op hun beurt menen juist dat deze programma’s van betekenis kunnen zijn voor deze senioren, als het gaat om geluk en gezondheid. Veel professionals ervaren een handelingsverlegenheid: Wat is hun rol als het gaat om ondersteunen van senioren bij programma’s rond gezondheid en welzijn? Om inhoud te geven aan deze rol is het van belang aan te sluiten bij dat wat senioren van belang vinden: wat vinden zij belangrijk in hun leven? Hoe verbinden zij dat aan hun fysieke en sociale activiteiten. Om dit in kaart te brengen volgen gedurende 15 weken verpleegkunde en fysiotherapie studenten een aantal senioren om hun levensverhaal in kaart te brengen en vooral wat zij belangrijk vinden en hoe zij dat koppelen aan hun activiteiten.

Tweejarig onderzoek arrangement Saxion


Het onderzoek maakt deel uit van een tweejarig onderzoek arrangement met het Saxion en er zijn al eerdere onderzoeken uitgevoerd. In het eerste onderzoek zijn de zelfmanagementvaardigheden van senioren onderzocht. Bij dit onderzoek komt naar voren dat de senioren wel over deze vaardigheden beschikken, maar zich niet bewust zijn van het belang hiervan. In het tweede onderzoek is gekeken naar hoe het proces van co-creatie verloopt tussen de coöperatie WijzOud en de burgers. Hieruit is naar voren gekomen dat burgers weinig initiatief nemen in het proces van co-creatie. Wanneer de burgers wel initiatief nemen, geven ze aan dit liever in kleinere groepen te doen. Het derde onderzoek richtte zich op de werkwijze van de coöperatie. Hieruit is de vraag naar voren gekomen wat ouderen belangrijk vinden en hoe zij dat verbinden aan hun fysieke en sociale activiteiten.